دروس ارائه شده در مقطع دکتری رشته  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان­ها
روز/ ساعت کلاس

نام استاد

تعداد واحد

نام درس (انگلیسی)

ردیف

 

12-9

چهارشنبه

دکتر مجتبی محمدی

4

Quantum Field Theory I

1

نیمسال اول
1398-139
9

11:30-10

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محسن خاکزاد

3

Experimental Particle Physics  I

2

 

دکتر محمد لامعی

4

Accelerator Physics I

3

            نیمسال دوم
1398-1399

11:30-10

13:30-12

یکشنبه

یکشنبه

دکتر فاطمه الهی

3

Advanced Particle Physics I

1

12-10

سه شنبه

دکترمحسن اعتصامی

2

Experimental Particle Physics  II

2

12-10

18-16

شنبه

دوشنبه

دکتر علی ناصح

4

Quantum Field Theory II

3

16-14

12-10

دوشنبه

چهارشنبه

دکتر محسن دیانی

4

Advanced Electrodynamic

4

            نیمسال اول
1399-1400
13-16

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محسن دیانی 4 Accelerator Physics II 1
    دکتر محسن دیانی
دکتر محسن خاکزاد
دکتر مجتبی محمدی
دکتر علی ناصح
1 Seminar 2
14-16

شنبه

دوشنبه

دکتر معصومه قاسم خانی 4 Quantum Field Theory I 3
10:30-12

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محسن خاکزاد 3 Experimental Particle Physics I 4
            نیمسال دوم
1399-1400

14-16 دوشنبه دکترمحسن اعتصامی 2 Experimental Particle Physics  II 1
14-16

شنبه

چهارشنبه

دکتر غلامحسین حقیقیت 3 Advanced Particle Physics I 2
12-10

یکشنبه

سه شنبه

دکتر فرید تقی نواز 4 Quantum Field Theory II 3
            نیمسال اول
1400-1401
13-15

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محمد اسدی 4 Quantum Field Theory I 1
10:30-12

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محسن خاکزاد 3 Experimental Particle Physics I 2
13:30-15:30

دوشنبه

چهارشنبه

دکتر فرید تقی نواز 4 Quantum Field Theory II 3
16-18

دوشنبه

چهارشنبه

دکتر علی ناصح 4 Quantum Information and Holography 4
- - دکترمحسن اعتصامی
دکتر علی ناصح
1 Seminar
            نیمسال دوم
1400-1401
14-16

شنبه

سه شنبه

دکتر فرید تقی‌نواز 4 Quantum Field Theory II 1
-

-

دکتر محسن اعتصامی 2 Experimental Particle Physics II 2

16:30-14:30

شنبه

سه شنبه

دکتر فرید تقی­نواز

4

Quantum Field Theory I

1

نیمسال اول

1401-1402

12-10:30

11:30-10

یکشنبه

سه شنبه

دکتر محسن خاکزاد

3

Experimental Particle Physics I

2

15:30-14

دوشنبه

چهارشنبه

دکتر غلامحسین حقیقت

3

Advanced Particle Physics I

3

-

-

دکتر محسن خاکزاد

1

Seminar

4

16-14

14-12

یکشنبه

سه شنبه

دکتر فرهاد سعیدی / دکتر آرش صادقی­پناه

4

Accelerator Physics I

5

12-10

دوشنبه

چهارشنبه

دکتر محسن دیانی

4

Advanced Electrodynamic

6

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.